CHẾ PHẨM VI SINH EMUNIV LÀ CHẾ PHẨM SINH HỌC CHUYÊN XỬ LÝ RÁC THẢI – XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

CUNG CẤP CHẾ PHẨM VI SINH GỐC PHỤC VỤ:
– XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
– CHĂN NUÔI
– XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ KHỬ MÙI HÔI
– XỬ LÝ NƯỚC THẢI, XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

BÁN NẤM MỐC LÀM TƯƠNG – MỐC LÀM TƯƠNG ASPERGILLUS ORYZAE

BÁN CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG: CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI, RÁC THẢI

BÁN CHẾ PHẨM VI SINH – CHẾ PHẨM SINH HỌC LÀM ĐỆM LÓT SINH HỌC CHĂN NUÔI LỢN – GÀ ….