CUNG CẤP CHẾ PHẨM VI SINH GỐC PHỤC VỤ:
– XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
– CHĂN NUÔI
– XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ KHỬ MÙI HÔI
– XỬ LÝ NƯỚC THẢI, XỬ LÝ NƯỚC AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Hiển thị tất cả 8 kết quả